Volajte zadarmo 0800 801 100, Po-pia 8:00-16:00

0

Obľúbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakúpte ešte za {0} a získate {1} ZADARMO!
Menu

Obchodné podmienky

Dátum: 30.6. 2023

Obchodné podmienky pre predaj v internetovom obchode PAKETO.SK
(ďalej len „podmienky“)


I. Úvodné ustanoven

1.1 Všetky obchodné ponuky predávajúceho uverejnené na e-shope www.paketo.sk sú určené pre podnikateľov (podnikajúce fyzické i právnické osoby) alebo osoby, konajúce v rámci ich obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, prípadne v rámci svojho samostatného výkonu povolania a pre štát alebo samosprávne územné jednotky. Prostredníctvom e-shopu nie je možné uzatvárať kúpnu zmluvu so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi.

1.2 Tieto podmienky spoločnosti Paketo group s.r.o., upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho ako dodávateľa a kupujúceho ako odberateľa vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len ako „e-shop“) umiestneného na internetovej adrese www.paketo.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.3 Predávajúcim sa na účely týchto podmienok rozumie obchodná firma Paketo group s.r.o., so sídlom vo Vsetíne, Dolní Jasenka 279, 755 01, Česká rebuplika, IČO: 63319926, DIČ: CZ 63319926. Firma je zapísaná v obchodnom registri na KS v Ostrave v oddiele C, vložka 8184. Predávajúci je platcom DPH (ďalej len predávajúci).

1.4 Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie odberateľ tovaru podľa ponukového internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.paketo.sk (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“).

1.5 Internetový obchod obsahuje ponuku obalových materiálov (ďalej len „tovar“) s detailným popisom jednotlivých položiek tovaru as označením každej položky tovaru použitím kódu tovaru a uvedením parametrov typických pre jednotlivé kategórie tovaru.

1.6 Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje katalóg svojho tovaru a vyvíja maximálne možné úsilie na to, aby technický popis ponúkaného tovaru zodpovedal skutočnosti. V prípade zobrazenia tovaru sa môže jednať o ilustračné foto, ktoré nemusí byť úplne identické s konkrétnou položkou tovaru.

1.7 Ustanovenia obchodných podmienok, vrátane ich príloh, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


II. Užívateľský účet

2.1 Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu alebo zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), do ktorého môže pristupovať na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.4 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako dva roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


III. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, vrátane viac nákladov za prepravu nadrozmerného balenia (ďalej len ako „náklady na dodanie“) a nákladoch platby (t.j. dobierkové). Informácie o nákladoch na dodanie a prípadných nákladoch platby uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednávanom tovare a jeho množstve (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
- spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru a spôsobu dodania tovaru a
- informácie o nákladoch na dodanie tovaru a nákladoch platby (ďalej spoločne len ako „objednávka“).


3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej obdržanie kupujúcemu potvrdí automatizovane elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom odoslania potvrdenia objednávky kupujúceho.

3.6 Pokiaľ sa e-mail potvrdzujúci objednávku kupujúceho vráti späť na internetový obchod predávajúceho ako nedoručený alebo nedoručiteľný (napr. kvôli zmene alebo zrušeniu e-mailovej adresy kupujúceho alebo kvôli dočasným problémom, ktoré vzniknú u poskytovateľa internetových služieb) bude sa predávajúci pokúšať opakovane zastihnúť kupujúceho telefonicky na čísle uvedenom v objednávke. V prípade, že sa nepodarí kontaktovať kupujúceho e-mailom ani telefonicky, bude objednávka kupujúceho stornovaná.

3.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v ktorom boli automatickým systémom predávajúcemu doručené.

3.9 Predajná cena tovaru uvedená v objednávke sa stáva záväznou okamihom odoslania objednávky kupujúcim.

3.10 Zaslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a vyjadruje súhlas so všetkými ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Potvrdenie tohto bodu je ošetrené tým, že systém internetového obchodu upozornil kupujúceho na nutnosť oboznámenia sa s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky prostredníctvom internetového objednávkového systému.

3.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


IV. Cena a platobné podmienky

4.1 Všetky uverejnené ceny sú zmluvné, bez DPH. Ak nie je bližšie špecifikovaný typ ceny a v prípade pochybností sa má za to, že ceny uvedené predávajúcim v katalógu tovaru alebo vo svojej webovej prezentácii sú konečné ceny bez DPH. V prípade, že je u jednotlivého tovaru uvedená poznámka o „zľave“, alebo „tovar v akcii“ je uvedená cena už po tejto zľave, teda konečná. V prípade rozporu medzi cenou v tlačenom katalógu, reklamných prospektoch a materiáloch, a ponuke na webe je platná a aktuálna vždy cena v on-line e-shopovej ponuke uverejnenej na webe. Akčné ceny sú platné iba za predpokladu splnenia podmienky uvedenej pre danú akciu, sú obmedzené časové alebo do vypredania zásob. Zľavy na tovar objednaný po ukončení akcie nie sú akceptovateľné.


4.2 Cenu tovaru a prípadné náklady na dodanie tovaru a náklady platby (t.j. dobierkové) podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a. V hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke. (pozn. tovar zaplatí zákazník pri prevzatí zásielky prepravnej službe). Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je spoplatnený, výška dobierkového bude uvedená v objednávkovom formulári a ďalej potom na webových stránkach e-shopu v sekcii „Doprava a platba“.
b. Bezhotovostne prevodom na eurový účet predávajúceho č. 2500296580/8330 (SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX), vedený ve FIO banke, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“). Pri platbe bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky. (pozn. pri platbe bankovým prevodom, prosím, vyčkajte na potvrdzovací email, v ktorom nájdete informácie k platbe). Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky so správnym variabilným symbolom na účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny, vyzve ho predávajúci na úhradu dlžnej sumy a určí mu na to primeranú lehotu, v ktorej tak má urobiť. Po márnom uplynutí tejto lehoty je oprávnený predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
c. Bezhotovostne platobnou kartou EC/MC alebo VISA.
d. Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, ktorý je prevádzkovaný treťou stranou a implementovaný vo webovom rozhraní.


4.3 Kupujúci je povinný uhradiť spolu s kúpnou cenou predávajúcemu rovnako aj náklady platby a náklady na dodanie tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady na dodanie tovaru a náklady platby.


4.4 V prípade platby podľa čl. 4.2 a) týchto obchodných podmienok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby podľa čl. 4.2 c) a podľa čl. 4.2 d) sa kúpna cena stáva splatnou k okamihu uskutočnenia objednávky zo strany kupujúceho.


4.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.7) požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.


4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.


4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho obvykle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo doručí kupujúcemu spoločne s tovarom.


V. Dodanie tovaru

5.1 Predávajúci predáva, ako je už vyššie uvedené, svoj tovar kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu a zaväzuje sa dodať kupujúcemu objednaný tovar spôsobom dojednaným s kupujúcim.


5.2 Kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára zvolí jednu z možností spôsobu dodania tovaru:

a. Osobný odber v prevádzke predávajúceho (adresa Bobrky 2158, 75501 Vsetín, Česká republika) v jej prevádzkovej dobe (uvedená na webových stránkach e-shopu v sekcii „Kontakty“). Tento spôsob dopravy je zadarmo. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, platí, že kupujúci pri zvolení tohto spôsobu dodania tovaru je povinný tovar prevziať do 10 dní odo dňa, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu (e-mailom, telefonicky či SMS správou), že je tovar pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ kupujúci v tejto lehote neprevezme tovar, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
V prípade, že tovar v prevádzke predávajúceho prevezme prepravcu zvolený kupujúcim, nezodpovedá predávajúci za túto prepravu, teda za jej prípadné riziká (napr. nedodanie tovaru, poškodenie tovaru pri preprave, atď.) a ani nenesie náklady na túto prepravu.
b. Zaslanie prepravnou službou:
Náklady na dodanie sú uvedené na webových stránkach e-shopu v sekcii „Doprava a platba“ a zároveň sú prehľadne uvedené aj v objednávkovom formulári
O dátume dodania tovaru bude informovaný kupujúci vopred SMS, telefonicky alebo e-mailom prepravcom.
Kupujúci je povinný tovar pri prvom dodaní prevziať. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na dodacej adrese v deň, v ktorom má dôjsť k doručeniu tovaru, a v predpokladanej dobe dodania (alebo v čase medzi 08:00 a 18:00, ak nie je stanovená prepravcom predpokladaná doba dodania) nachádzala osoba oprávnená tovar prevziať.
Tento spôsob dopravy je možné kombinovať so všetkými spôsobmi zaplatenia kúpnej ceny uvedenými v čl. 4.2 týchto obchodných podmienok.
Ak sa nedohodne následne kupujúci s predávajúcim inak, je kupujúci povinný prevziať tovar doručovaný spôsobom zvoleným kupujúcim v rámci objednávky.


5.3 Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do jedného týždňa (spravidla v lehote 1-3 pracovných dní) od uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne s kupujúcim inak, alebo ak nie je ďalej v týchto obchodných podmienkach uvedené inak. Lehota na dodanie tovaru podľa predchádzajúcej vety začne, v prípade platby podľa čl. 4.2 b., čl. 4.2 c. a čl. 4.2 d. týchto obchodných podmienok, plynúť až okamihom, keď predávajúci dostane zo strany kupujúceho úhradu kúpnej ceny. Ak nebude dodaný tovar kupujúcemu včas, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


5.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny (vrátane nákladov na dodanie a nákladov platby). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatím tovaru kupujúcim.


5.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, na inú adresu než tú, ktorú uviedol kupujúci ako dodací vo svojej objednávke, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť dodatočné náklady s týmto spojené (napr. náklad na opakované doručenie tovaru, náklady súvisiace so zmenou dodacej adresy, atď.).


5.6 V prípade, že predávajúci nemôže dodať tovar podľa kúpnej zmluvy úplne alebo sčasti, sa predávajúci zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade od kúpnej zmluvy odstúpiť (celkom alebo čiastočne).


5.7 Ak ide o tovar vyrábaný na zákazku pre kupujúceho alebo inak upravovaný podľa požiadaviek kupujúceho a ak bola dohodnutá platba vopred podľa čl. 4.2 b. týchto obchodných podmienok, dohodnutá dodacia lehota sa bude počítať až od okamihu pripísania kúpnej ceny, vrátane nákladov na dodanie a nákladov platby, na účet predávajúceho.


5.8 Ak si vyžiada kupujúci dodanie objednaného tovaru vo viacerých dodávkach, je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať úhradu vzniknutých viacnákladov (t.j. zvýšené náklady na dodanie, atď.).


5.9 Predávajúci dodá kupujúcemu k tovaru daňový doklad – faktúru, ktorú zašle v deň expedície na elektronickú adresu kupujúcemu. V prípade, že kupujúci požiada predávajúceho o opätovné zaslanie daňového dokladu, vystaví predávajúci duplikát daňového dokladu a zašle el. poštou kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní.


5.10 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar (z hľadiska zjavných vád) a neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad alebo pochybností toto bezodkladne oznámi prepravcovi a predávajúcemu. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.


5.11 Kartónový tovar (škatule, boxy atď.) a iné položky tovaru, pri ktorých to charakter tovaru dovoľuje, sú dodávané vždy v rozloženom stave s ohľadom na podmienky a možnosti prepravy. V prípade, že kupujúci požaduje dodať tovar inak ako je obvyklé, t.j. napr. kartóny v zloženom stave, je oprávnený predávajúci požadovať od kupujúceho úhradu viacnákladov v tejto súvislosti vzniknutých (najmä navýšené prepravné náklady).


5.12 Ak nie je možné tovar odoslať formou balíka s ohľadom na prekročenie podmienok prepravcu (najmä prekročenie rozmeru alebo váhy) bude tovar odoslaný na vratnej drevenej palete (značené EUR). Pri prevzatí tovaru vráti kupujúci prepravcovi paletu (nemusí ísť o identickú paletu avšak o paletu v porovnateľnej kvalite, prevedení a značení).


5.13 Ak nie je kupujúci schopný zaistiť okamžité vrátenie palety prepravcovi, informuje o tom predávajúceho pri objednaní tovaru. V takomto prípade bude tovar dodaný kupujúcemu na nevratnej palete, za ktorú bude účtovaná kupujúcemu prirážka ku kúpnej cene tovaru vo výške ceny danej palety. Aktuálna výška ceny za nevratnú paletu je uvedená na e-shope v sekcii „Doprava a platba“.


VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu v lehote 14 dní. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto ustanovenia sa použijú obdobne ustanovenia § 1829 až 1837 Občianskeho zákonníka.


6.2 Kupujúci nie je oprávnený podľa čl. 6. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho potrebám. Pokiaľ predávajúci aj v takomto prípade umožní kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť (na čo však kupujúci nemá nárok), uhradí kupujúci predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu vznikli do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy (predávajúci je oprávnený tieto náklady započítať na uhradenú kúpnu cenu).


6.3 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.2 týchto obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo podľa čl. 6.1 týchto obchodných podmienok od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár vyhotovený predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu predávajúceho Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín alebo na e-mailovú adresu predávajúceho reklamacie@paketo.sk, alebo odstúpenie oznámiť predávajúcemu telefonicky na čísle +420 576 510 074.


6.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu kupujúcim vrátený alebo zaslaný do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, t.j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Adresa na vrátenie tovaru je Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, Vsetín 75501, Česká republika.


6.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1 týchto obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (vrátane nákladov na dodanie a nákladov platby) do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


6.6 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 týchto obchodných podmienok kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.


6.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


6.8 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Odporúčame kupujúcemu, aby vrátený tovar bol nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom stave vrátane príslušenstva, riadne zabalený a ochránený proti poškodeniu v priebehu prepravy.


6.9 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.


VII. Práva z chybného plnenia

7.1 Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.


7.2 Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že v čase, keď zákazník tovar prevzal:

- Bol tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení (ak nie sú akosť a vyhotovenie dojednané, plní predávajúci v akosti a vyhotovení vhodných na účel jasný zo zmluvy; inak na účel obvyklý).
- Pri určení kvality alebo vykonania podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy musí vec akosťou alebo vykonaním zodpovedať vzorke alebo predlohe. Ak sa líši akosť alebo prevedenie určené v zmluve a vzorka alebo predloha, rozhoduje zmluva. Ak zmluva a vzorka určia akosť alebo vyhotovenie veci rozdielne, nie však rozporne, musí vec zodpovedať zmluve i vzorke alebo predlohe.

Za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru a vada v dokladoch nutných na užívanie tovaru.
S ohľadom na špecifiká malosériovej výroby kartónového tovaru vyrábaného na rezacom plotteri môže dôjsť k drobným odlišnostiam v prevedení a kvalite pri porovnaní s veľkosériovou priemyselnou produkciou. Najmä s ohľadom na klimatické podmienky a limity výrobnej technológie môže v niektorých prípadoch dôjsť napr. k prasknutiu vnútornej vrstvy papiera v oblasti rylu. V prípade, že sa jedná o prasklinu iba jednej vrstvy lepenky, ktorá je vo vnútornej, uzavretej časti krabice a nemá vplyv na požadovanú funkčnosť ani na vlastnosť výrobku (pevnosť, rozmer, farbu, použitie atď.) nebude táto skutočnosť považovaná za vadu.


7.3 Zodpovednosť predávajúceho za vadu však nie je daná, pokiaľ:

- vadu spôsobil sám kupujúci (napr. uskladnením / užívaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale),
- opotrebovaním tovaru spôsobeným jeho obvyklým užívaním (pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa zodpovednosť predávajúceho za vady nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.
Zákazník nemá tiež práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu tovaru, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci uistil výslovne, že tovar je bez vád, alebo ak zastrel vadu ľstivo.


7.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar podľa možnosti prezrieť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach, množstve a o kompletnosti dodávky (t.j. či balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má). Ak odosiela predávajúci tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, kedy je tovar dopravený do miesta určenia.


7.5 Ak je tovar doručovaný prepravcom (t.j. pokiaľ si zákazník zvolí spôsob dodania uvedený v čl. 5.2 b. týchto obchodných podmienok), je kupujúci povinný skontrolovať pri prevzatí neporušenosť obalov tovaru a zásielky samotnej. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo o poškodení zásielky, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť okamžite prepravcovi a buď s prepravcom spísať reklamačný protokol (či vady zapísať do dodacieho/prepravného listu, resp. do toho vyhotovenia, ktoré náleží prepravcovi), alebo odmietnuť prevziať zásielku z dôvodu poškodenia zásielky. Ak nesplní kupujúci svoju povinnosť podľa tohto ustanovenia obchodných podmienok, nenesie predávajúci zodpovednosť za vady tovaru vzniknuté v priebehu prepravy.


7.6 Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne (na adrese Bobrky 2158, 75501 Vsetín, Česká republika, či na adrese sídla predávajúceho), alebo e-mailom (na adrese reklamacie@paketo.sk). Zákazník je povinný pri reklamácii predložiť doklad o kúpe tovaru (napr. faktúru, či iný doklad, z ktorého je zrejmé, že zákazník tovar zakúpil od predávajúceho).


7.7 Pri reklamácii zákazník oznámi predávajúcemu nasledujúce informácie:

- identifikačné údaje zákazníka (meno, priezvisko/obchodná firma, sídlo, IČ),
- kontaktné údaje zákazníka (najmä telefónne číslo, e-mailový kontakt),
- označenie reklamovaného tovaru,
- číslo dokladu, na ktorý bol tovar zakúpený,
- podrobný popis vady, ktorá je predmetom reklamácie, a to vrátane jej dokumentácie (napr. fotografie); ak je predmetom reklamácie viac vád, je nevyhnutné uviesť v rámci reklamácie všetky vady, ktoré sú tovaru vytýkané,
- ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie reklamácie,
- výber práva z chybného plnenia, pre ktoré sa zákazník rozhodol.


7.8 Pri reklamácii je povinný kupujúci predložiť predávajúcemu tovar, ktorý reklamuje. V prípade, že kupujúci bude zasielať tovar predávajúcemu za účelom reklamácie prepravnou službou, či poštou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, ak je to možno tak najlepšie zabaliť do pôvodného obalu. Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť zaslaná do prevádzky predávajúceho na adrese: Sklad – Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín, Česká republika. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva a všetkých dokladov), doklad o kúpe tovaru (prinajmenšom jeho kópiu) a reklamačný list. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť na vykonanie odborného posúdenia vady zo strany predávajúceho.


7.9 Kupujúci je povinný počínať si tak, aby predišiel možným škodám spočívajúcim v nemožnosti ďalšieho predaja reklamovaného tovaru či nemožnosti uplatnenia reklamácie predávajúcim u výrobcu.

7.10 Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní tovaru.

7.11 Reklamáciu sa zaväzuje predávajúci vybaviť v lehote dohodnutej so zákazníkom, alebo ak nebude takéto dohody, potom v primeranom čase po uplatnení reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje o vykonanie odborného posúdenia vady, nech už posúdenie vykonáva ktokoľvek (napr. predávajúci, výrobca, nezávislý subjekt), a o dobu, kedy vybaveniu reklamácie, príp. odbornému posúdeniu vady, bráni zákazník, napr. tým, že neposkytuje dostatočnú súčinnosť.

7.12 Určenie toho, aké práva z vád zákazníkovi v prípade vadného tovaru patria, záleží predovšetkým na tom, či je vadné plnenie podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy.

7.13 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b. na odstránenie vady opravou veci,
c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d. odstúpiť od zmluvy.

Voľba práva z chybného plnenia je na kupujúcom. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ kupujúci neoznámi včas svoju voľbu práva z vadného plnenia, má práva z vadného plnenia ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak teda neoznámil kupujúci vadu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

7.14 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a. na odstránenie vady (napr. prevedením opravy), alebo
b. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodania novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.
Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

7.15 Ak neprevezme zákazník tovar v primeranom čase po tom, čo ho predávajúci upovedomil o možnosti tovaru po vybavení reklamácie prevziať, má predávajúci voči zákazníkovi nárok na zaplatenie odplaty za uskladnenie.

7.16 Zákazník má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie tovaru.

7.17 Právo z vadného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čo však možno dosiahnuť uplatnením práva z vadného plnenia, toho sa nemožno domáhať z iného právneho dôvodu.

7.18 Pri používaní tovaru je kupujúci povinný dodržiavať starostlivo inštrukcie o použití, použití, prípadne údržbe uvedenej výrobcom alebo predajcom tovaru, aby si tovar zachoval kvalitu a užívať ich obvyklým spôsobom na účel, na aký je určený. Nedodržanie týchto inštrukcií môže mať za následok poškodenie tovaru. Za takéto poškodenie tovaru však predávajúci nenesie zodpovednosť.


VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

8.2 Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@paketo.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v pôvodnej objednávke kupujúceho, ak kupujúci neurčí inak.

8.3 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

8.4 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.5 Predávajúci vyvinul maximálne možné úsilie na to, aby farebné a grafické podanie obrázkov ponúkaného tovaru zodpovedalo reálnej podobe tovaru. V ojedinelých prípadoch, obvykle spôsobených nepresným nastavením monitora alebo tlačiarne kupujúceho, nemusia farby na obrázku presne súhlasiť s farbami skutočného tovaru. V takom prípade má kupujúci právo objednaný tovar reklamovať alebo v zmysle čl. 6. týchto obchodných podmienok v 14-dňovej lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť.


IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci sa ako správca osobných údajov kupujúceho, ktoré mu budú na základe a v súvislosti s plnením zmluvného vzťahu s kupujúcim poskytnuté, zaväzuje, že bude tieto osobné údaje kupujúceho spracovávať v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov tvoria prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.

9.2 Zákazník, ktorý má na webových stránkach predávajúceho zriadený užívateľský účet, je povinný v prípade zmeny osobných údajov vykonať ich aktualizáciu v rámci užívateľského účtu, a to do 5 dní odo dňa, keď táto zmena nastane.


X. Obchodné oznámenie a doručovanie

10.1 Predávajúci sa zaväzuje, že sa vo veci poskytovania služieb informačnej spoločnosti a šírenia obchodných oznámení bude riadiť ustanoveniami zákona č. 480/2004 Zb. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2 Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je predávajúci zapojený. Tie sú kupujúcemu zasielané zakaždým, keď u predávajúceho nakúpia, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie vopred neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva predávajúci na základe oprávneného záujmu predávajúceho, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia predávajúceho je využívaný spracovateľ, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môže predávajúci odovzdávať informácie o zakúpenom tovare kupujúceho a jeho e-mailovú adresu. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky sa kupujúcemu nebude dotazník zasielať.


XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

11.2 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

11.3 Žiadne informácie, logá, fotografie ani dokumenty zo stránok prevádzkovaných predávajúcim (www.paketo.cz, www.paketo.sk, www.paketo.one, www.paketogroup.cz) nemôžu byť kopírované bez výslovného súhlasu predávajúceho. V žiadnom dokumente nie je možné bez písomného súhlasu vykonávať žiadne úpravy a zmeny. Žiadne dokumenty nesmú byť bez písomného súhlasu umiestnené na iných internetových stránkach.

11.4 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.5 Všetky spory plynúce z kúpnej zmluvy či s ňou súvisiace budú rozhodované výhradne českými súdmi, pričom miestna príslušnosť rozhodujúceho súdu bude určená podľa sídla predávajúceho v čase začatia konania.

11.6 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

11.7 Kontaktné údaje predávajúceho sú:
- adresa pre doručovanie: Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín, Česká republika
- adresa na vrátenie tovaru, vlastné vyzdvihovanie zásielok a servisného strediska: Sklad – Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín, Česká republika
- adresa elektronickej pošty pre uplatnenie vád a vrátenie tovaru: reklamacie@paketo.sk
- adresa elektronickej pošty pre ostatné otázky: info@paketo.sk
- telefón: +420 576 510 074

11.8 Ustanovenie týchto obchodných podmienok sa primerane uplatní aj na kúpne zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi iným spôsobom ako prostredníctvom e-shopu za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, napr. e-mailom (predávajúci prijíma objednávky na e-mailovej adrese info@paketo.sk), alebo telefonicky (predávajúci prijíma objednávky na telefónnom čísle +420 576 510 074 ). V takomto prípade objednávka kupujúceho, aby mohla byť predávajúcim spracovaná, musí obsahovať aspoň tieto informácie: identifikačné údaje kupujúceho (obchodná firma/meno, priezvisko, IČO, adresa), e-mailový a telefónny kontakt, označenie a kód tovaru, jeho cena, počet kusov, zvolený spôsob dodania tovaru a zvolený spôsob platby. Kúpna zmluva bude uzatvorená prijatím objednávky uskutočnenej kupujúcim predávajúcim. Predávajúci po obdržaní objednávky kupujúceho toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou (e-mailom), alebo telefonicky. Následne predávajúci po ručnom spracovaní objednávky predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom upovedomí o tom, že buď objednávku akceptuje (a tým bude zmluva uzavretá), alebo navrhne zmeny v objednávke. V prípade navrhnutia zmien v objednávke je zmluva uzatvorená až ich schválením kupujúcim.

11.9 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 7. 2023.

Prílohy:
1 – Vzorové oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy
2 – Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov zákazníkov

Obchodné podmienky platné do 30. 6. 2023

Obchodné podmienky platné do 20. 6. 2023


Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

0800 801 100Volajte zadarmo, Po-pia 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akcie a novinky e-mailomZľava 10 % na prvý nákup pri odbere noviniek.

Editácia, odhlásenie

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.