Volajte zadarmo 0800 801 100, Po-pia 8:00-16:00

0

Obľúbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakúpte ešte za {0} a získate {1} ZADARMO!
Menu

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ďalej len „Zásady “)


I. Úvodné ustanoven


1. Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá. Tento dokument vysvetľuje, aké osobné údaje od Vás (zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a Vašich zástupcov a zamestnancov) spoločnosť Paketo group s.r.o. zhromažďuje a ako tieto údaje používame. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) a v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov. Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Účastníkom základné informácie ohľadom spracovania Osobných údajov (najmä informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním Osobných údajov).

2. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

- Správcom osobných údajov obchodná spoločnosť Paketo group s.r.o., IČO63319926, so sídlom Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel B, vložka 8184 (ďalej len „Správca“)

- Účastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je:

  • zákazníkom Správcu alebo potenciálnym zákazníkom Správcu, príp. ich zástupcom či zamestnancom

- Osobnými údajmi môžu byť v konkrétnych prípadoch

a) u zákazníkov a potenciálnych zákazníkov

- identifikačné a kontaktné údaje,

- platobné údaje (bankové spojenie),

- informácie o poskytnutom plnení (produkty Správcu),

- informácie z osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie,

- prípadne ďalšie potrebné údaje.

b) v prípade zástupcov alebo zamestnancov vyššie uvedených subjektov

- identifikačné a kontaktné údaje, informácie o pracovnom zaradení,

- informácie z osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie.

- prípadne ďalšie potrebné údaje.

c) u užívateľov, ktorí si zriadili na e-shope užívateľský účet

-identifikačné a kontaktné údaje,

-informácie o poskytnutom plnení (produkty Správcu).

d) u užívateľov, ktorí sa registrovali na odber obchodných oznámení Správcu e-mailom

-identifikačné a kontaktné údaje.

- Zmluvou kúpna zmluva podľa § 2079 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, uzatváraná medzi Účastníkom, v postavení kupujúceho, a Správcom, v postavení predávajúceho, bez ohľadu na to, akým spôsobom (t.j. prostredníctvom E-shopu, e-mailom, telefonicky, na pobočke Správca, či inak) a v akej forme sú uzatvárané.

- E-shopom e-shop prevádzkovaný Správcom na internetových stránkach https://www.paketo.sk/.

- Existujúcim zákazníkom Správcu zákazník Správcu, medzi ktorým a Správcom bola v uplynulých 24 mesiacoch uzavretá Zmluva.


3. Správca je podnikateľským subjektom podnikajúcim v nasledujúcich odboroch:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona.


V rámci vyššie popísanej podnikateľskej činnosti sú Správcom spracovávané Osobné údaje:

a) v rozsahu v akom boli poskytnuté Účastníkmi v súvislosti s objednávkou produktov a/alebo služieb Správcu, resp. v rámci rokovaní o možnom uzavretí Zmluvy so Správcom, ako aj v súvislosti s uzavretou Zmluvou; a

b) za účelom/účelmi uvedenými nižšie.


4. Správca je správcom Osobných údajov. Osobné údaje Účastníka sú sprístupnené zamestnancom Správcu v súvislosti s plnením ich pracovných povinností v rozsahu, ktorý je v tom, ktorom prípade nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.


5. Účastník je povinný Správcovi poskytnúť iba pravdivé a presné Osobné údaje.


6. Správca vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.


II. Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Príjemcovia Osobných údajov

Príjemcovia Osobných údajov môžu byť v konkrétnych prípadoch:

- orgány verejnej moci (napr. súdy, správne orgány)

- externí poskytovatelia odborných a špecializovaných služieb

- subjekty zaisťujúce hosting a fungovanie e-shopu,

- subjekty zaisťujúce prevádzku interného systému,

- subjekty prevádzkujúce nástroje pre hromadnú komunikáciu,

- subjekty zaisťujúce dopravu k zákazníko,

- subjekty prevádzkujúce platobné brány a prevádzkujúce platobné služby.

V prípade, že sú osobné údaje okrem Správcu spracovávané aj spracovateľovi, deje sa tak na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s GDPR.


2. Právny titul, účely spracovania Osobných údajov

Správca spracováva Osobné údaje na nasledujúce účely:

• zabezpečenie uzavretia a následného plnenia zmluvného záväzku, resp. Zmluvy uzavreté medzi Správcom a Účastníkom (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Z takého vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a Správca tak musí spracovávať Osobné údaje aj za týmto účelom (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť či plniť Zmluvu so Správcom (zákazník nemôže urobiť objednávku na E-shope a prevádzkovateľ E-shopu mu nemôže tovar dodať). Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre uzavretie a plnenie Zmluvy zo strany Správcu. Poskytovanie Osobných údajov Správcovi je teda zmluvná a zákonná požiadavka.

• zriadenie a umožnenie užívania užívateľského účtu na E-shope (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ktorý slúži najmä na urýchlenie a uľahčenie nákupného procesu pre Účastníka a pre lepší prehľad Účastníka o už realizovaných objednávkach. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné užívateľský účet na E-shope zriadiť a užívať ho. Poskytovanie Osobných údajov Správcovi je teda zmluvná požiadavka.

• na ochranu svojich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je záujem na riadnom a včasnom plnení Zmluvy uzavretej medzi Správcom a Účastníkom, plnení zákonných povinností, ktoré Správcovi zo zmluvného vzťahu medzi ním a Účastníkom vyplývajú, ochrana reputácie Správcu a ochrana majetkových záujmov Správcu pre prípadné súdne spory (napr. vymáhanie pohľadávok vzniknutých zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou).

• na marketingové účely, najmä za účelom zasielania obchodných oznámení a ponúk Existujúcim zákazníkom Správcu, pričom právnym titulom je tu ochrana oprávneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je záujem Správcu na propagáciu a ponúkanie jeho produktov a služieb a získanie nových obchodných príležitostí.

• na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) spracováva Správca osobné údaje Účastníka na nasledujúce účely:

- marketingové účely – zasielanie obchodných oznámení.

• vedenie zoznamu Účastníkov, ktorí príjem obchodných oznámení odmietli (vopred, či následne), alebo odvolali skôr udelený súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Právnym titulom pre spracovanie takýchto osobných údajov je plnenie právnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pretože je zákonom zakázané takýmto osobám obchodné oznámenie zasielať.


3. Doba spracovania Osobných údajov

a) Osobné údaje spracováva Správca iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania. Správca priebežne posudzuje, či naďalej trvá potreba spracovávať určité Osobné údaje potrebné na určitý účel. Ak nie sú Osobné údaje potrebné na žiaden z účelov, na ktoré boli spracovávané, dôjde k ich bezodkladnej likvidácii.

b) Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovania o uzavretí Zmluvy medzi Správcom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia Zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

c) V prípade uzavretia Zmluvy medzi Správcom a Účastníkom budú Osobné údaje spracovávané a uchovávané po dobu plynutia premlčacej lehoty pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Správcom a Účastníkom založeného Zmluvou, alebo s ním súvisiaceho, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov Správcu.

d) Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 5 rokov počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy.

e) Osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje) Súčasných zákazníkov Správcu budú spracovávané na marketingové účely, resp. za účelom zasielania obchodných oznámení a ponúk týmto zákazníkom zo strany Správcu, po dobu 24 mesiacov od ukončenia plnenia podľa poslednej Zmluvy uzavretej medzi Správcom a Účastníkom.

f) Osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje) Účastníkov, ktorí k tomuto udelili súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, budú uchovávané po dobu 3 rokov od udelenia tohto súhlasu.

g) Osobné údaje Účastníkov, ktorí majú zriadený na E-shope užívateľský účet, budú uchovávané maximálne po dobu 2 rokov od zrušenia tohto užívateľského účtu, pokiaľ ich uchovávanie nie je nevyhnutné z iných dôvodov (napr. kvôli nevyhnutnosti archivácie účtovných dokladov, atď.).

h) Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že:

- pokiaľ je stanovená zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo rozhodnutím správneho orgánu, archivačná povinnosť v súvislosti s Osobnými údajmi, musia byť Osobné údaje za popísaným účelom archivované minimálne po takto stanovenú dobu;
- ak existuje odôvodnená potreba, hoci aj eventuálna, použitie Osobných údajov v súdnych či iných obdobných sporoch alebo správnych, trestných či ďalších konaniach, bude uchovávané minimálne po dobu 2 rokov od právoplatného skončenia daného sporu alebo konania, a ak nebudú žiaden spor alebo konanie iniciované, minimálne po dobu 2 rokov od uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty pri veci, kde by mohli byť event. uplatnené.

g) Po uplynutí lehôt uvedených v čl. II. ods. 3 týchto Zásad Správca Osobné údaje zlikviduje.


4. Zdroje osobných údaj

Osobné údaje získava Správca:

- od Účastníka,
- z vlastnej činnosti.


5. Zasielanie osobných údajov do tretej krajiny
Osobné údaje Účastníkov nebudú odovzdávané žiadnym tretím osobám do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.


6. Osobné údaje môžu byť spracovávané v listinnej aj elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom, prípadne manuálne aj automatizovane vrátane algoritmického spracovania v informačných systémoch. Účastník nie je predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo akékoľvek právne účinky alebo sa ho spôsobom významne dotýkalo.


7. Účastník, ktorý navštívi E-shop, berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies Správcu na jeho zariadení. Viac informácií o cookies a ich ukladaní v zariadení Účastníka nájdete tu.


III. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním


1. Účastník má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Správcom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré Správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas (t.j. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právne povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Odvolať súhlas je možné e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info@paketo.sk alebo písomne na adrese Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín.


2. Účastník má právo:

a) Byť informovaný o spracovaní svojich Osobných údajov

- Účastník je oprávnený od Správcu požadovať informácie, či sú Osobné údaje spracovávané alebo nie. Pokiaľ sú Osobné údaje spracovávané, má Účastník právo od Správcu požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch Správcovi, jeho zástupcovi, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých Osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov Osobných údajov, o oprávnených záujmoch Správcu, o výpočte práv Účastníka, o možnosti obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, o zdroji spracovávaných Osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.
- Pokiaľ Správca chce ďalej Osobné údaje Účastníka spracovávať na iný účel, než na ktorý boli získané, poskytne Účastníkovi ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.

b) Požadovať od Správcu prístup k jeho Osobným údajom
Účastník je od Správcu oprávnený požadovať informáciu, či sú jeho/jej Osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, má prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania Osobných údajov, informácie o Účastníkových právach (práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji Osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Účastníka, informácie a záruky v prípade prenosu Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Účastník má právo na poskytnutie kópií spracovávaných Osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
c) Na opravu poskytnutých Osobných údajov
Pokiaľ došlo na strane Účastníka napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za Osobný údaj, má Účastník právo od správcu požadovať opravu spracovávaných Osobných údajov. Navyše má Účastník právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
d) Na výmaz poskytnutých Osobných údajov
V určitých stanovených prípadoch má Účastník právo požadovať, aby Správca Osobné údaje Účastníka vymazal. Medzi také prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú na vyššie uvedené účely naďalej potrebné. Správca Osobné údaje maže po uplynutí doby nevyhnutnosti automaticky, Účastník sa však môže naňho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek právu Účastníka na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Osobné údaje Účastníka ponechať) a o jej vybavení bude Účastník detailne informovaný.
e) Na obmedzenie spracovania Osobných údajov
Správca spracováva Osobné údaje Účastníka iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Pokiaľ by však Účastník mal pocit, že Správca napr. prekračuje vyššie stanovené účely, na ktoré Osobné údaje spracováva, môže Účastník podať žiadosť, aby jeho/jej Osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli Osobné údaje blokované. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení bude detailne informovaný.
f) Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Účastník sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania Osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/, e-mail posta@uoou.cz.
g) Vzniesť námietku.
Účastník má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Správca Osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Účastníka, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.


3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Správca vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať Správcu o vysvetlenie a to e-mailom na adresu info@paketo.sk;
b) vzniesť námietku proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@paketo.sk, aby Správca zaistil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Správca o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Správca námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.


4. Účastník, resp. Súčasný zákazník Správcu, má právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho Osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení a ponúk zo strany Správcu. Pokiaľ Účastník vznesie námietku proti spracovaniu podľa predchádzajúcej vety, nebudú už jeho Osobné údaje pre tieto účely spracovávané.


5. Účastník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne na adrese sídla Správcu alebo elektronicky na adrese info@paketo.sk.


6. Ak požiada Účastník o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Správca povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. V tomto prípade budeme Účastník informovaný o akomkoľvek takomto predĺžení, a to najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad.


7. Pokiaľ Účastník uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Správca mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej forme, ibaže Účastník požiada o iný spôsob poskytnutia informácií.


8. Správca je oprávnený v prípade opakovanej a nedôvodnej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.


IV. Záverečné ustanoven

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Správcom sú príslušné české súdy.

2. Znenie Zásad môže Správca zmeniť či dopĺňať. O každej takej zmene Správca informuje Účastníkov najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.


3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 1. 7. 2023.


Vo Vsetíne dňa 30. 6. 2023
Paketo group s.r.o.Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

0800 801 100Volajte zadarmo, Po-pia 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akcie a novinky e-mailomZľava 10 % na prvý nákup pri odbere noviniek.

Editácia, odhlásenie

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.