Volajte zadarmo 0800 801 100, Po-pia 8:00-16:00

0

Obľúbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakúpte ešte za {0} a získate {1} ZADARMO!
Menu

Obchodné podmienky platné do 31. 7. 2018

Dátum: 31.7. 2018

Obchodné podmienky pre predaj v internetovom obchode PAKETO.SK

(ďalej len “podmienky“)

 

 

I.              Úvodné ustanovenia

 

1.1   Všetky obchodné ponuky predávajúceho sú určené pre podnikateľov (fyzické i právnické osoby) alebo osoby jednajúce v rámci ich obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, prípadne v rámci svojho samostatného výkonu povolania a pre štát alebo samosprávne územné jednotky.

 

1.2  Tieto podmienky spoločnosti G.N.P. spol. s r.o. upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho ako dodávateľa a kupujúceho ako odberateľa. Vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.paketo.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.3   Predávajúcim sa pre účely týchto podmienok rozumie obchodná forma – G.N.P. spol. s r.o., so sídlom vo Vsetíne, Dolní Jasenka 279, 755 01, IČO: 63319926, DIČ: CZ 63319926. Firma je zapísaná v obchodnom registri krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 8184. Predávajúci je platcom DPH. (ďalej len predávajúci)

 

1.4   Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie odberateľ tovaru ponúkaného na internetovom obchode umiestnenom na internetovej adrese PAKETO.SK. (ďalej len kupujúci)

 

1.5   Internetový obchod obsahuje ponuku obalových materiálov (ďalej len tovar) s detailným popisom jednotlivých položiek tovaru, s označením každej položky tovaru použitím katalógového čísla a uvedením parametrov typických pre jednotlivé kategórie tovaru.

 

1.6   Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje katalóg svojho tovaru a vyvíja maximálne úsilie pre to, aby technický popis ponúkaného tovaru zodpovedal skutočnosti. V prípade zobrazenia tovaru sa môže jednať o ilustračný obrázok, ktorý nemusí byť úplne identický s konkrétnou položkou tovaru.

 

1.7   Podmienky sú platné iba pre objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu PAKETO.SK a kupujúci je povinný sa pred nákupom s nimi oboznámiť.

 

II.             Užívateľský účet

 

2.1   Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu alebo zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), do ktorého môže pristupovať na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke.

 

2.2   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo.

 

2.3   Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.4   Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako tri roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti stanovené v kúpnej zmluve (vrátane obchodných podmienok).

 

2.5   Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

III.            Uzavretie kúpnej zmluvy

 

3.1   Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 odst. 2 zákona České republiky č. 89/2012 Sb.,  občianskeho zákonníka sa nepoužijú.

 

3.2   Webové rozhranie obchodu obsahuje informáciu o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3   Webové rozhranie obchodu taktiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.4   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

-       objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

-       spôsobe úhrady nákupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

-       informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).

 

3.5   Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky potvrdí obdŕžanie kupujúcemu automaticky elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Kúpna zmluva je uzavretá okamžite po odoslaní potvrdenia objednávky kupujúceho.

 

3.6   Pokiaľ sa e-mail potvrdzujúci objednávku kupujúceho vráti späť na internetový obchod predávajúceho ako nedoručený alebo nedoručiteľný (napr. kvôli zmene alebo zrušeniu e-mailovej adresy kupujúceho alebo kvôli dočasným problémom, ktoré vzniknú u poskytovateľa internetových služieb), predávajúci sa bude pokúšať opakovane zastihnúť kupujúceho telefonicky na čísle uvedenom v objednávke. V prípade, že sa nepodarí kontaktovať kupujúceho e-mailom ani telefonicky, bude objednávka kupujúceho stornovaná.

 

3.7   Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky nákupnej ceny, predpokladané nápravy na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.8   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom boli automatickým systémom predávajúcemu doručené.

 

3.9   Kupujúci môže zaslať objednávku mimo webové rozhranie samostatným e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho objednavky@paketo.sk alebo telefonicky na +420 576 510 074. Objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto minimálne údaje: názov firmy, prípadne meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, katalógové číslo tovaru, katalógová cena (ďalej len „cena“), počet kusov objednávaného tovaru, spôsob odberu a spôsob platby.

 

3.10Predajná cena tovaru uvedená v objednávke sa stáva záväznou momentom odoslania objednávky kupujúcim.

 

3.11Zaslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a vyjadruje súhlas so všetkými ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Potvrdenie tohto bodu je ošetrené tým, že systém internetového obchodu upozornil kupujúceho na nutnosť oboznámiť sa s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky prostredníctvom internetového objednávkového systému.

 

3.12V prípade, že kupujúci sa rozhodol stornovať objednávku po jej odoslaní, nech tak urobí bezodkladne a to e-mailom s uvedením čísla a dátumu objednávky, ktorú chce stornovať na adresu: objednavky@paketo.sk. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku tovaru, ktorý je pre neho vyrábaný na zákazku (nejedná sa teda o tovar, ktorý je bežne skladom), bude predávajúci účtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu do momentu storna objednávky vznikli, prípadne s týmito nákladmi započíta zaplatenú zálohu.

 

3.13Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

IV.            Cena a platobné podmienky

 

4.1   Všetky uverejnené ceny sú zmluvné, bez DPH. Ak nie je bližšie špecifikovaný typ ceny a v prípade pochybností sa rozumie, že ceny uvedené predávajúcim v katalógu tovaru alebo vo svojej webovej prezentácii sú konečné ceny bez DPH. V prípade, že je pri jednotlivých tovaroch uvedená poznámka o „zľave“ alebo „tovare v akcii“ je táto cena už po zľave, teda konečná. V prípade rozporu medzi cenou v tlačenom katalógu a ponuke na webe, je platná a aktuálna vždy cena on-line e-shopovej ponuky uverejnenej na webe. Akciové ceny sú platné iba za predpokladu splnenia podmienky uvedenej pre danú akciu, sú obmedzené časovo alebo do vypredania zásob. Zľavy na tovar objednaný po ukončení akcie nie sú akceptovateľné.

 

4.2   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

a.     V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke. (pozn. tovar zaplatíte až po prevzatí zásielky prepravnej službe)

b.     Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2500296580/8330 (SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX), vedený ve FIO banke, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“). Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo objednávky. (pozn. pri platbe bankovým prevodom, prosím, vyčkajte na potvrdzovací e-mail, v ktorom nájdete informácie k platbe)

c.     Bezhotovostne platobnou kartou EC/MC alebo VISA

 

4.3   Dodanie tovaru na faktúru so splatnosťou je možné len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

 

4.4   Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú i náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.5   V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

4.6   Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.7.). Ustanovenie § 2119 odst. 1 zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4.7   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

4.8   Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jej v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo doručí kupujúcemu spoločne s tovarom.

 

V.             Preprava a dodanie tovaru

 

5.1   Predávajúci predáva, ako je vyššie uvedené, svoj tovar kupujúcemu na objednávku za cenu uvedenú na stránkach internetového obchodu a zaväzuje sa dodať objednaný tovar zaslaním prostredníctvom prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a to bezodkladne po obdŕžaní objednávky, najneskôr však do jedného týždňa (spravidla do druhého pracovného dňa). Ak nebude tovar predávajúcim odovzdaný k doručeniu prepravnej spoločnosti najneskôr v lehote do jedného týždňa od obdržania objednávky kupujúceho, má kupujúci právo odstúpiť od objednávky, odmietnuť prevzatie objednaného tovaru a právo vrátiť späť na náklady predávajúceho. Tovar doručovaný spoločnosťou GEIS, PPL, PPL Sprint alebo DHL je dodaný kupujúcemu obvykle v lehote 5–10 pracovných dní od zapracovania objednávky.

 

5.2   Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

5.3   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim.

 

5.4   V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy nesie kupujúci.

 

5.5   V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho úplne alebo čiastočne, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade od objednávky odstúpiť alebo požadovať čiastočné plnenie.

 

5.6   V prípade, že kupujúci uhradí objednaný tovar vopred na účet predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar k doručeniu prepravnou spoločnosťou do 3 pracovných dní od obdŕžania platby na účet (výnimka ustanovenia podľa čl. 5.7.). V prípade, že kupujúci uhradí tovar vopred a predávajúci nemôže z akéhokoľvek dôvodu tovar zaslať v uvedenej lehote, je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku späť. Najneskôr však do 3 pracovných dní.

 

5.7   Ak sa jedná o tovar vyrábaný na zákazku pre kupujúceho alebo inak upravovaného podľa požiadavky kupujúceho a ak by bola dohodnutá zálohová platba vopred, zjednaná dodacia lehota sa bude počítať až od okamihu pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho.

5.8   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy, a to i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia alebo zmenou jej ceny účtovanej kupujúcemu.

 

5.9   Predávajúci dodá kupujúcemu spoločne s tovarom daňový doklad – faktúru, ktorý je vždy neoddeliteľnou súčasťou zásielky (balíka) a slúži zároveň ako záručný list k dodanému tovaru. V prípade, že kupujúci požiada predávajúceho o opätovné zaslanie daňového dokladu, predávajúci vystaví duplikát daňového dokladu a zašle elektronickou poštou kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní.

 

5.10Na základe požiadavku kupujúceho v objednávke umožňuje predávajúci priamy predaj a vlastný odber tovaru zo skladu Vsetín-Bobrky.

 

5.11Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo v sklade predávajúceho či inom dohodnutom výdajnom mieste, kupujúci skontroluje neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad alebo pochybností to bezodkladne oznámi prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

VI.            Cena za dodanie tovaru (poštovné, balné)

 

V.  

VI.  

6.1   Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby v súlade s potvrdenou objednávkou. Cena tovaru nezahŕňa poštovné, cena za dobierku a balné (ďalej len poštovné). Za každú jednotlivú zásielku bude predávajúci účtovať cenu poštovného vo výške 6 EUR (bez DPH). Táto čiastka bude zahrnutá do celkovej ceny zásielky i v prípade, že kupujúci vopred uhradí kúpnu cenu objednávaného tovaru na účet predávajúceho.

 

6.2   Na základe požiadaviek kupujúceho umožňuje predávajúci vlastný odber kupujúcim zo skladu Vsetín-Bobrky. V prípade vlastného odberu tovaru kupujúcim zo skladu nebude predávajúci účtovať žiadne náklady na dodanie tovaru.

 

6.3    V prípade, že dôjde na základe žiadosti kupujúceho k čiastočnému plneniu alebo k rozdeleniu objednávky pri objednávke tovaru, bude predávajúci účtovať poštovné iba pri jednej zásielke.

 

6.4   Ak nie je uvedené inak, je cena poštovného rovnaká pre všetky druhy preprav a prepravných spoločností (PPL, GEIS, DHL a podobne).

 

6.5    Tovar z kartónov (krabice, boxy atd.) a iné položky tovaru, pri ktorých to charakter tovaru dovoľuje, sú dodávané vždy v rozloženom stave s ohľadom na podmienky možnosti prepravy. V prípade, že kupujúci požaduje dodať tovar inak než je obvyklé, t.j. napr. kartóny v zloženom stave, predávajúci bude účtovať kupujúcemu prepravné náklady v skutočnej výške bez ohľadu na celkovú hodnotu objednaného tovaru.

 

6.6   Ak nie je možné odoslať tovar formou balíka s ohľadom na prekročenie podmienok prepravcu (najmä prekročenie rozmeru alebo váhy) bude tovar odoslaný na palete .  za ktorú bude účtovať kupujúcemu prirážku ku kúpnej cene tovaru vo výške 6 EUR/paleta (bez DPH).  

 

VII.           Vrátenie tovaru kupujúcim – odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

V.  

VI.  

VII.  

7.1    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 

7.2    Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl.7.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu predávajúceho: G.N.P. spol. s r.o., Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamacie@paketo.sk, alebo odstúpenie oznámiť predávajúcemu telefonicky na čísle +420 576 510 074.

 

7.3   Kupujúci je oprávnený zásielku s objednaným tovarom odmietnuť, pokiaľ bola táto zásielka odovzdaná na prepravu až po uplynutí vopred dohodnutej lehoty pre odovzdanie zásielky prepravnej spoločnosti. Zároveň je kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ak nie je doručená podľa pravidiel prepravnej spoločnosti, napr. rozlepená alebo poškodená zásielková krabica, premočená zásielka apod. (pozri. PPL, Česká pošta apod.)

 

7.4   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl.7.2. obchodných podmienok, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštou.

 

7.5   Adresa pre vrátenie tovaru kupujúceho je: G.N.P. spol. s r.o., sklad - Bobrky 2158, Vsetín 75501, Česká republika.

 

7.6   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci vracia poštovné kupujúcemu v najnižšej ponúkanej výške v prípade, že si kupujúci zvolil drahší spôsob dopravy. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

 

7.7   V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu iba niektorú z viacerých položiek tovaru, ktoré boli v jednej zásielke a kupujúci uhradil spolu s kúpnou cenou tovaru aj náklady na balné a poštovné, vráti predávajúci kupujúcemu len pomernú časť poštovného a balného zodpovedajúcu podielu ceny vráteného tovaru a celkovej ceny zásielky.

 

7.8   Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, marketingové bonusy alebo iné výhody, je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky alebo iné výhody.

 

7.9   Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. (pozn. odporúčame kupujúcemu aby vrátený tovar bol nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom stave vrátane príslušenstva, riadne zabalený a ochránený proti poškodeniu v priebehu prepravy)

 

7.10Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

VIII.          Práva z chybného plnenia

 

IX.  

9.1   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka).

 

9.2   Predávajúci ručí kupujúcemu, že tovar pri prevzatí je nezávadný. Hlavne predávajúci ručí kupujúcemu, že v období, kedy kupujúcu tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, na ktorých sa obe strany dohodli, a ak toto dojednanie chýba, tovar má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi poskytujúcej,

- sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

- tovar zodpovedá akosti alebo zmluvne predvedenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť prevedenia určená podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

9.3   Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. Ustanovenie uvedené v článku 8.2 obchodných podmienok sa nepoužije v týchto prípadoch:

- na tovar predávaný za nižšiu cenu za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá,

- na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

- pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru,

- na tovar, ktorý bol poškodený nevhodným alebo neodborným zachádzaním,

- na tovar, ktorý bol poškodený prírodnými živlami, nevhodným skladovaním alebo inou vonkajšou udalosťou.

 

9.4   Ak tovar uvedený vyššie nemá uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti, ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť.

 

9.5   S ohľadom na špecifikáciu malosériovej výroby kartónového tovaru vyrábaného na rezacom plotteri môže dôjsť k drobným odlišnostiam v prevedení a kvalite pri porovnaní s veľkosériovou priemyselnou výrobou. Najmä s ohľadom na klimatické podmienky a limity výrobnej technológie môže v niektorých prípadoch dôjsť napr. k prasknutiu vnútornej vrstvy papiera v oblasti rýľa. V prípade, že sa jedná o prasklinu iba jednej vrstvy lepenky, ktorá je vo vnútornej, uzavretej časti krabice a nemá vplyv na požadovanú funkčnosť ani na vlastnosť výrobku (pevnosť, rozmer, farba, použitie atď.) nemusí byť toto považované za chybu.

 

9.6   Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez závad, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobovalo značné komplikácie.

 

9.7   Pri používaní tovaru je kupujúci povinný dodržiavať dôkladne inštrukcie o používaní, užívaní, prípadne údržbe uvedenej výrobcom alebo predajcom tovaru, aby si tovar zachoval kvalitu a používať ho obvyklým spôsobom na účel, ku ktorému bol určený. Nedodržaním týchto ustanovení, môže mať za následok odmietnutie zodpovednosti za chyby tovaru predávajúcim.

 

9.8   Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v rozsahu a za podmínek stanovených těmito o obchodními podmínkami a zákonem České republiky č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

9.9   V prípade akejkoľvek viditeľnej chyby alebo poškodenia odporúča predávajúci kupujúcemu, aby pokiaľ možno bez zbytočného odkladu informoval predávajúceho emailom na reklamacie@paketo.sk alebo telefonicky na čísle +420 576 510 074 s popisom chyby.

 

9.10Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese, na ktorú zároveň pošle predávajúcemu tovar najlepšie v poistenom balíku vrátane údajov prejavenia sa chyby a s popisom prípadnej chyby na adresu: G.N.P. spol. s r.o. – sklad – Bobrky 2158, 755 01 Vsetín, Česká republika. Okamihom doručenia reklamovaného tovaru začína plynúť predávajúcemu reklamačné obdobie, o ktorom kupujúceho ihneď informuje e-mailom, t.j. pošle kupujúcemu potvrdenie o prevzatí o tom, že prevzal tovar do reklamačného procesu. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prevzatia tovaru do reklamačného procesu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Reklamačný protokol o spôsobe vybavenia reklamácie pošle predávajúci kupujúcemu e-mailom najneskôr v lehote 30-tich dní odo dňa začatia reklamačného procesu. Pri nedodržaní lehoty pre vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

9.11Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa jedná o chybu, ktorá je odstrániteľná a pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci odstrániť chybu opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, zaistí predávajúci opravu riadne a včas. Opravený tovar bude v lehote 30-tich dní bezplatne zaslaný späť kupujúcemu.

 

9.12O spôsobe a priebehu riešenia reklamácie bude kupujúci predávajúcim e-mailom alebo telefonicky informovaný v priebehu reklamačnej lehoty.

 

9.13Ak sa ukáže v záručnej dobe, že ide o chybu podstatnú a táto chyba bráni v používaní tovaru ako tovaru bez závad, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za bezchybný nový. Výmena tovaru s podstatnou chybou za nový tovar v tomto prípade podlieha špecifikácií tovaru uvedeného v úvodných ustanoveniach týchto obchodných podmienok. To znamená, že ak nemôže kupujúci poskytnúť výmenu za úplne identický tovar, je kupujúci oprávnený vybrať si z katalógu tovaru inú položku s tým, že k cenovému rozdielu položiek reklamovaného tovaru a novo vybratého tovaru sa bude prihliadať.

 

9.14Ak sa jedná o chybu podstatnú a predávajúci nie je schopný zaistiť výmenu tovaru za identický nový tovar a kupujúci nemá záujem o výber iného tovaru z katalógu, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo odstránenie chyby opravou tovaru alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9.15Pri dodaní nového tovaru predávajúcim alebo vrátení zaplatenej kúpnej ceny, vráti kupujúci na náklady predávajúceho tovar pôvodne dodaný.

 

9.16Predávajúci a kupujúci je povinný si zásielku s chybným, resp. opraveným alebo vymeneným tovarom riadne späť prevziať. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto odmietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli z jeho strany.

 

9.17Ak dôjde k výmene chybného tovaru za tovaru nový, začne prirodzene plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru znovu v rovnakom rozsahu a dĺžke od začiatku. Dňom začatia plynutia záručnej doby je deň rovnaký s dňom prevzatia vymeneného tovaru kupujúcim.

 

9.18Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

10.1Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona České republiky č. 89/2012 Sb.,  občianskeho zákonníka.

 

10.3Mimosúdne vyrovnávanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@paketo.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v pôvodnej objednávke kupujúceho, ak kupujúci neurčí inak.

 

10.4 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

10.5Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

10.6 Predávajúci vyvinul maximálne možné úsilie na to, aby farebné a grafické zobrazenie obrázkov ponúkaného tovaru zodpovedalo reálnej podobe tovaru. V ojedinelých prípadoch, obvykle spôsobených nepresným nastavením monitoru alebo tlačiarne kupujúceho, nemusia farby na obrázku presne súhlasiť s farbami skutočného tovaru. V takom prípade má kupujúci právo objednaný tovar do 14 dní po doručení vrátiť predávajúcemu.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

11.1Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniu z.č. 101/2000 Zb., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Prevádzkovateľ týchto stránok ( ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačne údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Číslo registrácie prevádzkovateľa na Úrade pre ochranu osobných údajov je 42708.

 

11.2Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

11.3Predávajúci je oprávnený posielať osobné údaje kupujúcich v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je predávajúci zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči predávajúcemu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých kupujúcich, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je predávajúci zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči predávajúcemu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

XI. Obchodné oznámenie a doručovanie

 

12.1Predávajúci sa zaväzuje, že sa vo veci poskytovania služieb informačnej spoločnosti a šírenia obchodných oznámení bude riadiť ustanoveniami zákona České republiky č. 480/2004 Zb.

 

12.2Obchodné oznámenia zaslané kupujúcemu sa môžu týkať len predmetu činnosti predávajúceho prezentovaného na svojich webových stránkach.

 

12.3Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z nákupnej zmluvy plniť, ani ak by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12.4Kupujúcemu môže byť doručovane na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

XIII.          Záverečné ustanovenia

 

14.1Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcemu, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

 

14.2 Všetky právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia českým právnym poriadkom, príslušnými k rozhodnutiu sporu sú súdy Českej republiky. Toto dojednanie nebráni kupujúcemu domáhať sa ustanovenia slovenského právneho poriadku určeného na ochranu spotrebiteľa, pokiaľ je pre spotrebiteľa toto ustanovenie výhodnejšie.

14.3Žiadne informácie, logá, fotografie ani dokumenty zo stránok prevádzkovaných predávajúcim (www.paketo.sk) nemôžu byť kopírované bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa V žiadnom dokumente nemožno bez písomného súhlasu prevádzať žiadne úpravy a zmeny. Žiadne dokumenty nesmú byť bez písomného súhlasu umiestené na iných internetových stránkach.

 

14.4Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky nákupnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

14.5Nákupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

 

14.6Kontaktné údaje predávajúceho sú:

§ adresa pre doručovanie: G.N.P. spol. s r.o., Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín, Česká republika

§ adresa pre vracanie tovaru, vlastné vyzdvihovanie zásielok a servisného strediska (pre uplatnenie záručného i pozáručného servisu): sklad G.N.P. spol. s r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín, Česká republika

§ adresa elektronickej pošty pre objednávky: objednavky@paketo.sk

§ adresa elektronickej pošty pre uplatnenie porúch a vracanie tovaru: reklamacie@paketo.sk

§ adresy elektronickej pošty pre ostatné dotazy: info@paketo.sk

§ telefón: +420 576 510 074

 

12.7.       Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného rádu sú vyhradené.

 

 


Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

0800 801 100Volajte zadarmo, Po-pia 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akcie a novinky e-mailomZľava 10 % na prvý nákup pri odbere noviniek.

Editácia, odhlásenie

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.